JOD narys Paulius Kalina išrinktas Kėdainių rajono savivaldybės jaunim...


2013-01-22 12:51 
Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio 7 d. patvirtino naują Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Pirmajame savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje sausio 16 d.  buvo renkamas SJRT pirmininkas, jo pavaduotojas, nagrinėjami kiti klausimai.

Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra − bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, koordinuoti Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra sudaroma rajono savivaldybės tarybos kadencijai, t. y. 4 metams. Tačiau dažniausiai vienos sudėties jaunimo reikalų taryba šio laikotarpio neišdirba. Pagal jaunimo reikalų tarybos nuostatus narystė šioje taryboje nutrūksta, jei narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia jaunimo reikalų tarybos kadencija, jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jei nutrūksta jo narystė atstovaujamoje jaunimo ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje. Dėl šių priežasčių Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio 7 d. posėdyje patvirtino naują Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kuri dirbs iki 2015 m.

Pirmajame savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje, kuris įvyko sausio 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, buvo renkamas jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nagrinėjami kiti klausimai.

Posėdžio metu balsų dauguma buvo išrinktas naujas tarybos  pirmininkas – Paulius Kalina (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys) ir pirmininko pavaduotoja Gintarė Berlėtaitė (Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė).

Posėdžio metu buvo pakoreguotas jaunimo reikalų tarybos  darbo reglamentas, apžvelgti pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai.

Diskutuota dėl Jaunimo problemų sprendimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2013–2018 m. plano, kuris parengtas įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento projektą „Integruota jaunimo politikos plėtra“. Tarybos nariai nutarė dar kartą gerai išanalizuoti plano projektą, pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Audronei Stadalnykienei. Vėliau planas bus teikiamas savivaldybės tarybai.

Posėdžio metu buvo daug diskutuojama dėl jaunimo reikalų tarybos  veiklos viešinimo, dėl rajono jaunimo informavimo. Buvo nutarta atkurti socialinio tinklo feisbuko  puslapį, skirtą tarybos veiklai viešinti. Taip pat buvo nutarta artimiausiame posėdyje patvirtinti tarybai pateikti pastabas ir  2013 metų veiklos planą, kuriam pasiūlymus  nariai turi pateikti tarybos sekretorei.

Pirmininko pavaduotoja G. Berlėtaitė savivaldybės jaunimo reikalų taryboje prieš keletą SJRT kadencijų yra jau dirbusi (kai buvo moksleivė), dabar ji − Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė.

Martynas Šukys atstovauja Lietuvos socialdemokratų partijos jaunimo skyriui.

Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė sakė: „Labai gerbiu darbą savivaldoje ir manau, kad į ją reikia įtraukti kuo daugiau jaunų ir kūrybiškų žmonių. Tarybos nariams reikia tokių darbų, tokios veiklos, kuri juos jungtų, vienytų. Orientuotis linkėčiau į naujų idėjų, naujų minčių ieškojimą, kūrybišką mąstymą, neatitrūkimą nuo gyvenimo ir žmogišką požiūrį sprendžiant bet kurias problemas. Jaunimo tarybos nariai, jauni žmonės, dalyvaudami projektinėje veikloje, gali labai padėti rengti įvairius renginius, organizuoti kitą veiklą, nes jie puikia jaučia, kas gali dominti jaunus žmones. Jų idėjos galėtų tapti ir sprendimų projektais tarybai."

Kėdainių rajono savivaldybės informacija